komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Arboristika

Stromy ve svém přirozeném prostředí řez nepotřebují. Větví, které jsou již nefunkční, se zbavují samy jejich postupným odumíráním a odlamováním. V kulturní krajině a ve městech, kde stromy cíleně vysadil člověk, to ale neplatí. Na těchto stanovištích nemůžeme vývoj stromů a jejich porostů ponechat bez zásahu pouze na přirozené sukcesi. Řez nám v tomto případě nahrazuje chybějící vlivy přirozeného prostředí.

Řez stromů je nejdůležitější činností v péči o vzrostlou stromovou zeleň. Cílem řezu je nejčastěji založení a výchova koruny do habitu daného druhu, péče o korunu vzrostlých stromů, tvarování stromů, zajištění provozní bezpečnosti stromů, podpora tvorby květů a plodů u některých druhů stromů, případně zmírnění negativních účinků po úpravě kořenového systému.
Je třeba si uvědomit, že řez vždy znamená pro strom poranění. Proto je nezbytné předem zvážit, zda je nutné strom řezat či nikoli a v jakém rozsahu a jakým způsobem je třeba řez realizovat. Při tom je potřeba zohlednit především požadovanou funkci stromu na stanovišti, biologické potřeby stromu, aktuální zdravotní stav a vitalitu stromu, provozní bezpečnost stromu, možné negativní následky řezu, dostupné technické a technologické vybavení a v neposlední řadě platnou legislativu.

Zdravotní řez

Jedná se o nejčastější typ udržovacího řezu, jehož cílem je dlouhodobé udržení stromu na stanovišti při zachování dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Nejvhodnějším termínem je období plné vegetace.
Při řezu zkracujeme či úplně odstraňujeme větve suché nebo odumírající, napadené chorobami a škůdci, mechanicky poškozené, navzájem se křížící a zahušťující korunu, dále pak kodominantní a tlaková větvení. Řez opakujeme nejméně jednou za deset let s přihlédnutím k aktuálnímu stavu.

Bezpečnostní řez

Jde o variantu řezu zdravotního s důrazem na zajištění provozní bezpečnosti stromu. Jeho výhodou je minimalizace finančních nákladů. Odstraňujeme při něm větve bezprostředně hrozící pádem, jako jsou větve suché, mechanicky poškozené, zlomené atd. Tento řez lze provádět kdykoli.

Redukční řezy

Redukční řez vlastní

Jde o řez zaměřený na jednostrannou či celkovou redukci koruny. Důvodem redukce je blízkost domů, nadzemních vedení nebo jiných překážek. V případě rozsáhlých redukcí je vhodné postupovat v několika etapách a předejít tak překotné korunové výmladnosti.

Prosvětlovací řez

Cílem tohoto řezu je prosvětlení koruny a umožnění průniku světla do partií s nízkou intenzitou asimilace. Odstraňujeme větve rostoucí do středu koruny a větve navzájem se křížící nebo třoucí se o sebe.

Symetrizační řez

Tento řez je zaměřen na zvýšení stability stromu symetrizací asymetrické koruny ve směru větru. Tímto opatřením můžeme výrazně snížit namáhání dřeva stromu v krutu. Redukujeme větve výrazně vyčnívající z koruny. Rozsáhlejší symetrizace provádíme postupně v několika krocích.

Vazby

Zjednodušeně řečeno jsou vazby druhem konzervačního ošetření, které mají zajistit provozní bezpečnost stromu. Jde o to, abychom zajistili odolnost stromu proti zlomu, vyvrácení a ztrátě stability. Pro statické zajištění korun používáme různé druhy vazeb (flexibilní, rigidní, podkladnicová...), které jsou v koruně instalovány pomocí vysokopevnostních popruhů, přezek a lan různých výrobců a konstrukce (Cobra, Florapas, Arco, Gefa).

Realizace v oblasti arboristiky