komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Reference

Obec Kestřany - p. Málek - starosta obce
Výsadby veřejné zeleně, projekt a realizace obnovy zámecké zahrady
2007, 2009, 2010 - 2016, 2017, 2018, 2019

Obec Ražice - p. Němejc, pí Hanusová - starosta obce
regenerace zeleně v obcii, nové výsadby, rizikové kácení, realizace liniových výsadeb, realizace projektu "Humňany - revitalizace alejí v k.ú. Štětice"
2005 - 2015, 2017,2018, 2019

Městys Radomyšl - ing. Peterka - starosta obce
realizace projektu " Revitalizace aleje ke kostelu sv. Jana Křtitele", rizikové kácení a údržba zeleně
2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2018, 2019

Obec Smetanova Lhota - p. Harbáček - starosta obce
realizace projektu "Revitalizace projektu veřejné zeleně v obci Smetanova Lhota", rizikové kácení a údržba zeleně
2009, 2011, 2012, 2013 - 2016

Lesy města Písku s.r.o. - ing. Zámečník - ředitel
zalesňování a oplocování nelesních půd na bývalém vojenském prostoru Oldřichov,
chemická ochranna kultur, nákup a prodej dřevní hmoty, stavba oplocenek
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2018, 2019

VÚLHM Jíloviště-Strnady - ing. Beran, ing. Vortelová,  ing. Fabiánek
založení klonového archivu listnatých dřevin - Oldřichov, zajišťování taxačních veličin na zkusných plochách
zakládání a údržba klonových archivů a demonstračních ploch, zajišťování terénních prácí na mezinárodním projektu Biosoil 2007
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 - 2016, 2017, 2018, 2019

Město Písek - p. Lojík - referent OŽP
ošetření a kácení stromů na pravém břehu řeky Otavy, posuzování zdravotního stavu stromů, zpracování kalamity a kácení kůrovcových stromů na Lesním hřbitově v Písku
jaro 2004, 2005, 2006, 2007, 2016, 2017, 2018, 2019

SMP CZ, a.s. - p. Rauscher - stavbyvedoucí
terénní a sadové úpravy stavby  "Úpravna vody České Budějovice"
2008

ZŠ Edvarda Beneše v Písku - Mgr. Vanžurová - ředitelka školy
ošetření a kácení stromů v areálu školy, posuzování zdravotního stavu stromů, inventarizace zeleně
jaro 2004, 2006, 2007, 2010

Proton s.r.o. - p. Muller - ředitel firmy
realizace ozelenění v areálu firmy v Protivíně
údržba zeleně
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Obec Dobev - ing. Strnadová - starostka obce
realizace projektu "Krajina písecka - plán obnovy zeleně pro obec Dobev I. etapa"
2013 - 2016

Obec Cerhonice - pí. Vašínová - starostka obce
regenerace zeleně v obci, projektová činnost a realizace výsadeb v intravilánu i extravilánu obce
2012, 2013.

Obec Nerestce - p. Macoun - starosta obce
regenerace zeleně v intravilánu i extravilánu obce, projektová činnost
2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019

Obec Rakovice - p. Sedláček - starosta obce
projekt a realizace projektu "Revitalizace zeleně v intravilánu obce Rakovice"
2012, 2013, 2016

ZŘUD masokombinát Písek a.s. - p. Trkovský, p. Hrdlička - ředitel
posouzení zdravotního stavu stromů, rizikové kácení dřevin, náhradní výsadba
2009, 2010, 2011,

ČZ a.s. - RnDr. Fiřtová
bezpečnostní řez stromů, rizikové kácení
2011, 2012, 2014 - 2016, 2018

Raab Karcher - pí. Němečková - vedoucí pobočky
rizikové kácení stromů, frézování pařezů, náhradní výsadba
2009, 2010

Město Vodňany - ing. Hutař - vedoucí odboru ŽP
sanace břehových porostů po povodni v roce 2009,
2009, 2013

Povodí Vltavy a.s. - ing. Marhan - ředitel pobočky ve Strakonicích, ing. Holubička - Praha
likvidace následků povodní ze srpna 2002
rizikové kácení, údržba a úprava břehových porostů, údržba regulací, projektová činnost
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2016, 2017,  2018, 2019

Správa Lobkowiczkého majetku - p. Sejkora
zajišťování pěstebních prací
chemická ochranna kultur
2004 - 2016

Dětská psychyatrická léčebna Opařany - ing. Kubů
rizikové kácení v areálu léčebny
2005, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Obec Drhovle - p. Bláha - starostka obce
Rekonstrukce lipové aleje, ošetření stromů a rizikové káceni v obci, zdravotní posouzení stromů
2006, 2007, 2010 - 2016, 2017, 2018, 2019

Obec Hlubyně - p. Novotný - starosta obce
Projekce a realizace liniových výsadeb, zalesnění zemědělských půd, výsadby zeleně v obci
2007, 2008, 2011,

Obec Opařany - p. Novák - OLH
Rizikové kácení v areálu obce
2005, 2012

Obec Heřmań - pí. Matoušková - starostka obce
nové výsadby v obci, realizace liniových výsadeb, údržba zeleně
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015

Obec Borovany - pí. Dolejšková - starostka obce
regenerace zeleně v obcii, realizace a projekt liniových výsadeb
2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Obec Nevězice - p. Pobříslo - starosta obce
posouzení zdravotního stavu stromů, rizikové kácení
2008, 2010, 2011

Lesy České republiky,s.p. - LS Vyšší Brod - ing. M. Honetschläger
                                           - Správa toků - ing. Novák
prořezávky lesních porostů - revír Frymburk, chemická likvidace nežádoucích dřevin, realizace výsadeb podél potoků
2005, 2009, 2014, 2015

1. písecká lesní a dřevařská, a.s. - ing. Plíva
dodávky pěstebních prací ( zalesnění, ochrana kultur, prořezávky...)
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Dodávky lesnických prací pro vlastníky lesa
- k.ú. Vrcovice - Novotný Václav - harvestorová těžba, přibližování, odvoz a výkup dřevní hmoty + následné zalesnění a zajištění vytěžených ploch, 2009-2014
- k.ú. Vrcovice - Hemrová Zdeňka - těžba, přibližování, odvoz včetně zajištění výkupu dřevní hmoty, 2014 - 2016